Belastingen

Belastingen: hoge kwaliteit en klantvriendelijkheid van het belastingproces
Gemeenten en waterschappen innen ieder hun eigen lokale belastingen. De processen voor het heffen en innen van lokale belastingen zijn echter nagenoeg identiek. De Connectie heeft in dit hele proces oog voor het belang van inwoners en ondernemers en probeert hen hierin zoveel mogelijk te faciliteren. Wij staan altijd borg voor een adequate uitvoering en het ophalen van de juiste belastingopbrengsten voor onze opdrachtgevers.

Gemeenten maken gebruik van dezelfde gegevens en gegevensbronnen. Daarom werken een aantal gemeenten samen met De Connectie. We beheren maar één keer en op één plek alle gegevens, maar doen dit wel in gescheiden omgevingen. De Connectie voert het hele proces maar één keer uit. Hierdoor gebeurt het efficiënter én goedkoper.

Door de schaalvergroting kunnen gemeenten de kwaliteit van de dienstverlening op peil houden en tegelijkertijd kosten reduceren. Ook kunnen hierdoor diensten digitaal toegankelijker gemaakt worden.

Inwoners en ondernemers van onze gemeentelijke klanten kunnen bij De Connectie terecht voor al hun vragen. Wij fungeren als de backoffice voor onze klanten. Uiteraard worden inwoners en ondernemers in naam van hun eigen gemeente te woord gestaan en geholpen. De Connectie sluit daarbij aan op de KCC-ontwikkeling van de betreffende gemeenten.

Wat zijn onze taken

Er zijn twee soorten gemeentelijke belastingen:

  • Belastingen: bijvoorbeeld onroerende zaakbelasting (OZB), toeristenbelasting, forensenbelasting en parkeerbelasting. De opbrengst daarvan gaat naar de gemeente. De gemeente bepaalt zelf waarvoor ze de opbrengst gebruikt.
  • Heffingen: dit zijn rechten, tarieven en leges. Bijvoorbeeld rioolheffing, een kaartje voor het gemeentelijke zwembad of de kosten voor een paspoort. De gemeente kan hier alleen de totale kosten vergoed krijgen die ze gemaakt heeft. De totale opbrengst van deze heffingen mag niet meer zijn dan de totale kosten die de gemeente ermee betaalt.

Voor deze twee soorten belastingen voeren wij het gehele proces uit:

  • Heffen van belastingen.
  • Innen van belastingen.
  • Beheren van de basisadministratie Waarde onroerende zaken.
  • Vaststellen van de WOZ-waarde.

Daarnaast adviseren wij onze klanten over ontwikkelingen op het terrein van lokale belastingen.

Invordering: behoorlijk en effectief invorderen
De overheid is de belangrijkste schuldeiser in het land. Inwoners (en ook ondernemers) hebben met overheidsdiensten te maken aan wie zij moeten (terug)betalen. In dit geval de lokale belastingen. Dat doen zij in het algemeen zonder problemen. De meeste schulden aan de overheid worden op tijd betaald. Bij een kleine minderheid van de gevallen ligt dat anders.

Het is belangrijk dat mensen die niet op tijd betalen op een behoorlijke en goede wijze worden benaderd. Sommigen kunnen wel betalen, maar willen het niet. Anderen willen wel betalen, maar kunnen het niet. In al deze situaties treedt Invordering met respect en begrip voor de situatie op. Dit doet de afdeling Belastingen omdat ze van mening is dat er een mens achter het schulddossier zit.

Juist omdat we spreken over mensen is het proces waarop ingevorderd wordt zorgvuldig ingericht. De wijze van invorderen speelt immers een grote rol bij het welzijn van de betrokkenen. Juist vanuit dit perspectief vordert De Connectie behoorlijk en effectief, waarbij we zoveel als mogelijk rekening houden met de omstandigheden.

Wat zijn onze taken

  • Team Invordering onderscheidt vier fasen: voorbereiding, betalingstermijn, aanmaning en invordering. In de voorbereiding wordt geconstateerd dat betaling is uitgebleven en wordt een herinnering aangemaakt. Het gangbare proces is dat er een aanmaning wordt verstuurd als na een betalingstermijn van meestal zes weken nog niet is betaald is. Als betaling dan nog steeds uitblijft volgt dwanginvordering.
  • Tijdens de invorderingsfase wordt nogmaals zeer zorgvuldig naar de situatie gekeken. Op basis van de analyse worden de vervolgstappen bepaald.