Informatiemanagement

De juiste vertaling van informatiebehoefte naar informatievoorziening
De wereld van de informatievoorziening is meer dan ooit in beweging. De manier waarop er met kennis en informatie wordt omgegaan verandert daardoor. Dat vraagt om een andere kijk op informatiemanagement: integraal samenwerken op basis van kennis en bewezen methodes. Maar ook pionieren en stappen op ongebaande paden durven zetten.

Informatiemanagement bestrijkt een breed gebied en heeft betrekking op beheren en managen van alle informatie die ondersteuning biedt bij het realiseren van de organisatiedoelstellingen. Informatiemanagement realiseert de inrichting van de informatie­voor­ziening binnen de organisatie en tussen organisaties. Daarnaast legt Informatiemanagement de basis voor een succesvolle, innovatieve toepassing van informatie­- en communicatietechnologie (ICT).

Het, op basis van huidige kennis en methodes, effectief en efficiënt inrichten van Informatiemanagement stelt eisen aan de wijze van integraal samenwerken tussen alle partijen. De samenwerking met bijvoorbeeld de ICT-afdeling is van groot belang omdat zij de technische infrastructuur leveren die de informatievoorziening verzorgt en daardoor een bijdrage levert aan het voldoen aan de informatiebehoefte. Ook de samenwerking met onder andere Procesmanagement en Business Intelligence is hierin belangrijk.

Wat zijn onze taken
Strategisch informatiemanagement werkt vanuit de gebruikersorganisatie (Business) en zorgt voor verbinding tussen afdelingen en tussen de verschillende werkzaamheden:

 • Ontwikkelen van het informatiebeleid door het ontwikkelen van een (geïntegreerd) bedrijfsbreed informatieplan.
 • Adviseren van management en leidinggevenden door o.a. een strategische visie te ontwikkelen waarin de noodzakelijke informatievoorzieningsmiddelen zodanig worden ingezet dat zij maximaal bijdragen aan het behalen van de organisatiedoelstellingen.
 • Zorgen voor de ontwikkeling van een organisatiebrede kwaliteit en deskundigheid rond informatie. Door o.a. signaleren van knelpunten in uitvoering en het doen van verbetervoorstellen.
 • Invulling geven aan informatiebehoeftemanagement door o.a. ophalen van de informatiebehoefte bij afdelingsmanagers, proceseigenaren t.a.v. ondersteuning van het bedrijfsproces door informatievoorziening.
 • Signaleren van vernieuwing  en verbetervoorstellen op basis van trends en ontwikkelingen in de ICT-keten.
 • Betrokken bij pakketselectie, inkoop- en aanbesteding, opstellen plannen van eisen.
 • Sturen op gezamenlijkheid op het gebied van functioneel applicatiebeheer. Dit valt functioneel onder de het team informatiemanagement.
 • Participatie in verschillende gremia om de aansluiting te borgen:
  • Regionaal CIO overleg (RCIOO)en derden partijen).
  • OGO (op thema/inhoud en voor de rapportage van de verbeterpaden).
  • Demandmanagement en relatie management van ICT klantorganisaties.
  • Architectuur- en procesoverleg (regionaal).
  • Management Team (op inhoud en thema alsmede de status van de projecten De Connectie).
  • Portfolioboard en KKV stuurgroep.

Contactpersoon
Kevin van Guilik
Strategisch informatiemanager
T: 026 – 377 3095
E: kevin.van.guilik@connectie.nl