Finance & Control

De Connectie streeft ernaar continu en aantoonbaar in control zijn. Dit blijkt onder andere uit het tijdig beschikbaar stellen van rapportages in het kader van de beleidscyclus, die worden gekenmerkt door eenvoud en een hoge informatiewaarde. Het team Finance & Control draagt zorg voor de coördinatie van de beleidscyclus. Daarnaast analyseert het team en houdt toezicht op de (financiële) resultaten, draagt zorg voor de kaderstelling, richtlijnen en procedures en bewaakt of wordt voldaan aan externe en interne wet- en regelgeving.

Bovendien heeft het team Finance & Control een belangrijke signaal- en adviesfunctie, onder andere ten aanzien van de interne beheersing, het risicomanagement en de bedrijfscontinuïteit in relatie tot interne en externe ontwikkelingen. Vanuit deze rol adviseert het team het management, de directie en het bestuur van De Connectie. De adviseur Finance & Control kijkt dus niet alleen ‘achteruit’ maar vooral ook ‘vooruit,’ om zo tijdig te kunnen inspelen op snel veranderende ontwikkelingen.

Finance & Control is hét team dat volledig in beeld heeft wat er speelt binnen en buiten de organisatie. In het verleden, het heden en in de (nabije) toekomst.

Wat zijn onze taken

 • Het Finance & Control team wordt functioneel aangestuurd door de concerncontroller. De concerncontroller is eindverantwoordelijk voor alles wat er gebeurt op het gebied van de administratieve organisatie en interne beheersing. De taken van het team zijn op hoofdlijnen als volgt weer te geven:
 • Het opstellen van en toezien op de naleving van (wettelijke) kaders en richtlijnen.
  • Zorgdragen voor de interne kaderstelling, procedures en richtlijnen ten behoeve van de interne beheersing.
  • Erop toezien dat de dat interne afspraken en externe wet- en regelgeving door de organisatie worden nageleefd.
 • De interne beheersing van de organisatie.
  • Zorgdragen voor een adequate inrichting van de administratie organisatie.
  • Uitvoeren van (verbijzonderde) interne controles.
  • Invulling geven aan het risicomanagement en business continuity management.
  • Uitvoering geven aan de planning- en controlecyclus.
 • Uitvoeren van de beleidscyclus.
  • Coördineren van de beleidscyclus.
  • Opstellen beleidsdocumenten (begroting, bestuursrapportages en jaarstukken).
 • Externe verantwoording.
  • Coördineren accountantscontroles.
  • Onderhouden contacten met auditoren en onze toezichthouder(s).
 • Het adviseren en ondersteunen van de organisatie vanuit de accountrol.
  • Finance & Control heeft accountrelaties met de verschillende afdelingen binnen de organisatie.
  • Ondersteunen, analyseren en adviseren over alle door het management gestelde doelen binnen de gestelde (financiële en wettelijke) kaders.

Contactpersoon
Maurits Boersma
Concerncontroller
T: 026 – 377 2410
E: maurits.boersma@connectie.nl