Wat we doen

De Connectie levert producten en diensten op het gebied van ICT, Administratie & Beheer, Inkoop & Aanbesteding, Documentaire Informatievoorziening, Basisregistraties & Belastingen, Management Support, Facilitaire Zaken en Frontoffice.

Bij de dienstverlening van De Connectie staat de klant altijd centraal. De dienstverlening is efficiënt, kwalitatief en kostenbewust. Hierdoor kunnen klanten zich voor 100% richten op hun inwoners, bedrijven en toeristen.

De organisatiedoelstellingen van De Connectie zijn geformuleerd op basis van vijf uitgangspunten. Dit worden de 5K’s genoemd: klant, kwaliteit, kwetsbaar, kosten en kansen.

  • De Connectie denkt en werkt vanuit de klant en zet de klant altijd centraal.
  • De Connectie levert producten en diensten tegen een gezamenlijk afgesproken kwaliteit.
  • De Connectie kent de trends en ontwikkelingen, speelt daarop in en vertaalt deze in samenwerking met de klant naar haar bedrijfsvoering. Hierdoor zijn partners in staat om zich volledig te richten op hun inwoners, bedrijven en toeristen. Ze zijn daardoor minder kwetsbaar.
  • Door producten en diensten te harmoniseren en te digitaliseren werkt De Connectie efficiënter. Dit leidt ertoe dat de kosten voor de partners omlaaggaan.
  • De Connectie investeert in medewerkers en biedt hen kansen zich te ontwikkelen.

Producten en diensten van De Connectie
De Connectie werkt met outputsturing. Dat wil zeggen dat De Connectie producten en diensten levert die gebaseerd zijn op een met de gemeenten overeengekomen producten- en dienstencatalogus (PDC). Hierin is vastgelegd wat er geleverd wordt en van welke kwaliteit. Dat gebeurt aan de hand van prestatie-indicatoren per dienst en product. Door deze duidelijkheid kan De Connectie zich concentreren op de te behalen doelen en resultaten. In de praktijk is het zaak om – van beide kanten – scherp te blijven op wat wel en niet binnen de gemaakte afspraken (de PDC) valt. Een PDC kan jaarlijks worden aangepast als daar aanleiding toe is. Bijvoorbeeld in het geval van nieuwe producten en diensten of een verandering in de kwaliteitscriteria.

Dienstverleningsovereenkomst
De Connectie is een opdrachtgestuurde uitvoeringsorganisatie. In een dienstverleningsovereenkomst (DVO) zijn de condities en de kaders opgenomen tussen opdrachtgevers en opdrachtnemer. De DVO biedt De Connectie handelingsbevoegdheid en wordt vastgesteld voor een periode langer dan één jaar. In de DVO wordt verwezen naar de producten- en dienstencatalogus.