Gedragscode De Connectie

Tekst van de gedragsregels voor werknemers van De Connectie
(zoals opgenomen in de personeelsregeling van De Connectie)

De Connectie is een overheidsorganisatie. Overheidsorganisaties staan altijd in de schijnwerpers; onze activiteiten worden onder een vergrootglas gehouden. Inwoners en onze klanten, de deelnemende gemeenten, verwachten dat we onze activiteiten goed en integer uitvoeren. In sommige situaties is niet duidelijk welk gedrag goed of fout is. Daarom bieden wij jou richtlijnen voor integer handelen.

Hieronder vermelden we de 10 belangrijkste richtlijnen:

Goed ambtenaarschap

Je beseft dat je onderdeel uitmaakt van een overheidsorganisatie. Je bent tijdens werktijd maar ook daarbuiten ‘ambassadeur’ van onze organisatie en je bent je ervan bewust dat je ons imago kunt schaden met jouw handelingen of uitspraken.

Je moet na indiensttreding de ambtseed of –belofte afleggen. Dit is een verplichting op basis van de Ambtenarenwet. Je wordt hiervoor uitgenodigd door de werkgever.

Je mag kiezen of je de ambtseed of de belofte aflegt. De tekst van de ambtseed en van de belofte luidt als volgt:

 • Ik zal me houden aan de gedragsregels van De Connectie.
 • Ik heb geen valse informatie verstrekt in verband met het verkrijgen van mijn arbeidsovereenkomst.
 • Ik zal in externe contacten een betrouwbare vertegenwoordiger van De Connectie zijn en het vertrouwen niet beschamen.
 • Ik zal van niemand een gunst of geschenk aannemen om in mijn werk iets te doen of na te laten.
 • Ik zal onpartijdig, open en eerlijk handelen en de democratische beginselen respecteren.
 • Ik ga zorgvuldig om met vertrouwelijke informatie en geheim te houden persoonsgegevens waarmee ik in aanraking kom. Ik ben mij ervan bewust dat dit ook geldt als ik thuis werk.
 • Ik neem hierbij de wettelijke voorschriften en de binnen De Connectie geldende afspraken in acht. Ik ga zorgvuldig om met eigendommen van De Connectie.
 • Ik verstrek nimmer vertrouwelijke gegevens aan derden, niet tijdens en niet na het beëindigen van mijn dienstverband, tenzij dit voortvloeit uit de uitoefening van mijn functie en voor zover dit niet in strijd is met de geldige wet- en regelgeving.

Dat verklaar en beloof ik.

Of

Zo waarlijk helpe mij God (of Allah) almachtig.

Vertrouwelijkheid en beveiliging van informatie
Een groot deel van de werkzaamheden van De Connectie is gebaseerd op het verwerken van (persoons-)gegevens. Als we met die gegevens en andere vertrouwelijke informatie niet heel zorgvuldig omgaan, hebben we geen bestaansrecht. Daarom moet je je houden aan de volgende regels:

 • Berg informatie op bij het verlaten van de werkplek. Ook wanneer je maar even weg bent. Vertrouwelijke informatie moet in een afgesloten locker of kast;
 • Verwijder documenten onmiddellijk van printers;
 • Voer vertrouwelijke documenten af in de daarvoor bestemde afgesloten afvalcontainer.
 • Soms hoor of zie je informatie die niet voor jou bestemd is. Deze informatie houd je geheim.

Draag zorg voor toegangsbeveiliging en mobiele apparatuur

 • Leen je toegangspas niet uit;
 • Laat onbevoegden niet meelopen bij het naar binnen gaan. Ontvang je zelf bezoek? Dan haal je je bezoek zelf op;
 • Laat mobiele apparatuur van de werkgever of van jezelf niet onbeheerd achter. De Connectie is niet aansprakelijk voor privé-eigendommen die uit open kasten of van de werkplek verdwijnen.

Houd je wachtwoorden en codes geheim

 • Deel wachtwoorden en codes niet met anderen;
 • Vergrendel je computer bij het verlaten van je werkplek door op het slotje op de werkbalk onderaan je beeldscherm te klikken.

Weet met wie je communiceert

 • Vermijd dat onbevoegden meekijken naar je documenten of beeldscherm;
 • Vermijd zoveel als mogelijk dat onbevoegden (ongewild) kunnen meeluisteren naar jouw (telefoon)gesprekken;
 • Weet met wie je communiceert via telefoon of e-mail.

Ga zorgvuldig om met internet en e-mail

 • Gebruik internet en e-mail voor je werk. Incidenteel privégebruik, tijdens je pauze, binnen de geldende normen is toegestaan.;
 • Open geen e-mail van onduidelijke afzenders en let op wanneer je informatie (bijlagen) downloadt;
 • Het is verboden om illegale of aanstootgevende documenten, plaatjes of video’s te benaderen, te downloaden, te bewaren of te verzenden. Wanneer je deze ontvangt, moet je hiervan melding maken bij je leidinggevende.

Meld incidenten zoals virussen, verlies en diefstal

 • Meld verdachte activiteiten op je PC onmiddellijk telefonisch bij de Frontoffice en je leidinggevende.
 • Meld een datalek onmiddellijk mondeling of telefonisch bij je leidinggevende en de FG. Soms zal dat de FG van één van de gemeenten zijn wanneer het data van een gemeente betreft.
 • Meld diefstal onmiddellijk telefonisch bij de Frontoffice.
 • Meld ongewenst bezoek onmiddellijk telefonisch bij de Frontoffice.

Nevenwerkzaamheden en andere privé-activiteiten
Nevenwerkzaamheden die jouw werkzaamheden raken of kunnen raken, moet je schriftelijk bij de werkgever melden. Nevenwerkzaamheden die belangenverstrengeling geven, worden door ons verboden. Twijfel je? Meld je nevenactiviteit dan voor de zekerheid.

Bij nevenwerkzaamheden kan je denken aan bestuursfuncties, commissariaten, vrijwilligerswerk, lidmaatschap van een bestuur en/of vereniging, vennoot- of aandeelhouderschap.

Heb jij naast De Connectie ook een andere werkgever? Dan moet je doorgeven aan je leidinggevende en HR hoeveel uren je bij je andere werkgever werkt en op welke dagen. Alleen met die informatie kan De Connectie jouw arbeidstijden bewaken en haar verplichting als werkgever in het kader van de Arbeidstijdenwetgeving naleven.

Financiële belangen
Het is voor jou als werknemer verboden om direct of indirect zaken te doen met De Connectie. Tenzij je dit voorafgaande aan de aanbesteding of levering gemeld hebt en daarover afspraken zijn gemaakt en je toestemming hebt gekregen van de werkgever. Wil je partner, een vriend of familielid meedoen aan een aanbesteding of levering? Meld dit dan voorafgaande aan de aanbesteding of levering bij je leidinggevende en Inkoop;

Het is verboden voor jou als werknemer om financiële belangen te hebben, effecten te bezitten of effectentransacties te verrichten waardoor je de kans loopt dat je je functie niet goed zou kunnen vervullen of waardoor het imago of het functioneren van De Connectie bedreigd zou kunnen worden.

Geschenken en uitnodigingen
We willen graag tevreden klanten en relaties, maar ze hoeven ons voor onze dienstverlening niet te bedanken met een geschenk. We willen voorkomen dat ook maar de indruk ontstaat dat het geven van een geschenk leidt tot bevoorrechting van de gever of tot een betere dienstverlening. Een ontvangen en/of aangeboden geschenk/uitje/etentje met een waarde vanaf € 10 moet je bij je leidinggevende melden. Geschenken die naar jouw idee meer dan € 50,- waard zijn, accepteer je niet. Geschenken die op jouw huisadres worden aangeboden mag je niet aannemen.

Geschenken mag je behouden tot een maximum van € 50 per jaar. Eventuele cadeaus die je daarna ontvangt, worden door je ingeleverd bij jouw leidinggevende voor verdeling/verloting onder de collega’s.

Bedrijfsattenties die minder dan € 10 bedragen, zoals agenda’s, kalenders, pennen, muismatten en hebbedingetjes, hoeft je niet te melden.

Privégebruik van bedrijfsmiddelen en bedrijfstijd
Je houdt privégebruik van e-mailsysteem, internet, (mobiele) telefoon, kopieerapparaat en dergelijke beperkt. Je zorgt ervoor dat dit jouw dagelijkse werkzaamheden niet hindert. Gedurende werktijd ontvang je salaris en moet je dus werken. Whatsappen of iets opzoeken op internet doe je bij voorkeur in je pauze. Moet je toch privé iets regelen onder werktijd dan haal je de tijd in. Dit geldt ook voor roken buiten de pauzes.

Je laat jouw privégebruik van organisatie-apparatuur openlijk zijn, zodat je erop kunt worden aangesproken. Jouw leidinggevende of collega kan een andere opvatting hebben van “beperkt gebruik” dan jij.

Je neemt geen organisatie-eigendommen mee naar huis tenzij je daarover afspraken hebt gemaakt met je leidinggevende.

Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om teksten, video’s of plaatjes te verspreiden die kwetsende humor, porno of (extreme) politieke uitingen bevatten.

Gebruik social media
Je mag je op social media niet negatief uitlaten over De Connectie. Ook mag je geen standpunt uitdragen waarvan anderen kunnen denken dat het een officieel standpunt van onze organisatie is.

De officiële communicatie met de pers verloopt via de communicatieadviseur.

Lees je negatieve berichten over De Connectie? Neem dan contact op met de communicatieadviseur.

Omgang met collega´s
Je gaat op respectvolle wijze met al je collega’s om.

Je spreekt een collega erop aan wanneer hij/ zij gedrag vertoont wat jij als vervelend of ongepast ervaart. Je leidinggevende of HR kan je helpen wanneer je het lastig vindt om iemand aan te spreken. Als organisatie tolereren we ongewenst gedrag niet en realiseren we ons dat het kan leiden tot ernstige lichamelijke en/of psychische klachten. Wanneer is gedrag ongewenst? Als je handelingen of opmerkingen als bedreigend, vernederend of intimiderend beschouwt, dan wordt jouw grens overschreden. Er is dan sprake van ongewenst gedrag.

Leidt het aanspreken niet tot verandering dan kan je een klacht indienen. De Connectie heeft hiervoor een Klachtenregeling ongewenst gedrag en je kan je wenden tot één van de vertrouwenspersonen voor ondersteuning.

Relaties op het werk
Een relatie op het werk moet je melden bij je leidinggevende of HR. Er kunnen dan afspraken met je/jullie gemaakt worden over bijvoorbeeld geheimhouding, over het niet-uitvoeren van bepaalde taken enz. Onder een relatie op het werk verstaan we een privérelatie tussen jou en een collega of een leidinggevende of een bestuurder. Dit kunnen familierelaties, liefdesrelaties of zakelijke relaties in de privésfeer zijn.

Twijfel je of een relatie gemeld moet worden? Kies dan voor zekerheid en bespreek het met je leidinggevende of HR.

Melden vermoeden misstanden
Je bespreekt twijfels over de integriteit van collega’s zo veel mogelijk met henzelf. We streven een transparante organisatie na waarin elkaar aanspreken mag en kan. Vind je het lastig, wend je dan eerst tot je leidinggevende, HR of één van de vertrouwenspersonen.

Als je een vermoeden van fraude, corruptie, discriminatie, of ongewenst gedrag (seksuele intimidatie, agressie, geweld, pesten) hebt, dan ben je verplicht dit te melden bij jouw leidinggevende, HR of de vertrouwenspersoon. Dus ook als je het niet zeker weet.

Bij vermoedens van integriteitsschendingen kan je gebruik maken van de Regeling melden vermoeden misstanden. Deze regeling biedt jouw bescherming. De werkgever is verplicht om een reactie te geven op jouw melding.